بررسی نحوه صدور گواهی عدم پرداخت تمام یا قسمتی از وجه چک