فرآیند تصمیم گیری یک موسسه مالی برای مشاوره مدیریت مالی