بررسی بخشنامه 20097133 در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده