حضور بیش از ۲ میلیون کد معاملاتی در سومین عرضه اولیه سال ۱۴۰۰