مذاکره کنندگان می دانند که اکنون باید دور پایانی مذاکرات وین باشد